Có 1 kết quả:

ná niē

1/1

ná niē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grasp
(2) (dialect) affecting shyness
(3) coy
(4) to create difficulties