Có 1 kết quả:

ná lái zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the attitude of mechanically borrowing (ideas etc)