Có 1 kết quả:

ná jià zi

1/1

ná jià zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to throw one's weight around
(2) to put on airs