Có 1 kết quả:

ná tiě kā fēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) latte (coffee)
(2) café latte