Có 1 kết quả:

chí xù xìng zhí wù rén zhuàng tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

persistent vegetative state