Có 1 kết quả:

guà ㄍㄨㄚˋ

1/1

guà ㄍㄨㄚˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

treo lên

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như “quải” 掛.

Từ điển Trung-Anh

(1) to hang or suspend (from a hook etc)
(2) to hang up (the phone)
(3) (of a line) to be dead
(4) to be worried or concerned
(5) to make a phone call (dialect)
(6) to register or record
(7) classifier for sets or clusters of objects
(8) (slang) to kill
(9) to die
(10) to be finished
(11) to fail (an exam)

Từ ghép 79

bì guà 壁挂bù zú guà chǐ 不足挂齿chuí guà 垂挂dào guà 倒挂diào guà 吊挂fēn shù guà shuài 分数挂帅guà ài 挂碍guà cǎi 挂彩guà chǐ 挂齿guà dā 挂搭guà dā 挂褡guà dān 挂單guà dǎng 挂挡guà duàn 挂断guà gōu 挂钩guà gōur 挂钩儿guà guǒ 挂果guà hǎo 挂好guà hào 挂号guà hào xìn 挂号信guà hào zhèng 挂号证guà huā 挂花guà huái 挂怀guà jī 挂机guà kào 挂靠guà kē 挂科guà kōng dǎng 挂空挡guà lán 挂兰guà lì 挂历guà lián 挂镰guà lǜ 挂虑guà mǎ 挂马guà miàn 挂面guà niàn 挂念guà pái 挂牌guà qí 挂旗guà shī 挂失guà shuài 挂帅guà shuǐ 挂水guà suǒ 挂锁guà tǎn 挂毯guà tú 挂图guà xiàn 挂线guà xīn 挂心guà yáng tóu mài gǒu ròu 挂羊头卖狗肉guà yī lòu wàn 挂一漏万guà zài zuǐ biān 挂在嘴边guà zai zuǐ shang 挂在嘴上guà zhí 挂职guà zhōng 挂钟guà zhóu 挂轴guà zhù 挂住guà zhuì hé 挂坠盒hē guà 喝挂huó dòng guà tú 活动挂图jīn qián guà shuài 金钱挂帅kāi guà 开挂kāi wài guà 开外挂niú jiǎo guà shū 牛角挂书pèi jiàn guà gōu 配件挂勾pī guà 披挂pī guà quán 劈挂拳qiān cháng guà dù 牵肠挂肚qiān guà 牵挂qiān xīn guà cháng 牵心挂肠shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ 事不关己,高高挂起shù guà 树挂tóng yī guà 同一挂tuō guà 拖挂wài guà 外挂wài guà chéng shì 外挂程式wú qiān wú guà 无牵无挂xuán guà 悬挂xuán guà shì huá xiáng 悬挂式滑翔xuán guà shì huá xiáng jī 悬挂式滑翔机yī sī bù guà 一丝不挂zhāng guà 张挂zhēng qì guà tàng jī 蒸汽挂烫机zì dòng guà dǎng 自动挂挡