Có 1 kết quả:

guà lán ㄍㄨㄚˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hanging orchid (Chlorophytum comosum)
(2) bracket plant