Có 1 kết quả:

guà hǎo

1/1

guà hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hang up properly (telephone, picture, clothes etc)