Có 1 kết quả:

guà niàn

1/1

guà niàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

concerned