Có 1 kết quả:

guà duàn

1/1

guà duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hang up (a phone)