Có 1 kết quả:

guà lǜ

1/1

guà lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to worry about