Có 1 kết quả:

zhǐ běi zhēn

1/1

zhǐ běi zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compass