Có 1 kết quả:

zhǐ nán chē

1/1

zhǐ nán chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a mechanical compass invented by Zu Chongzhi 祖沖之|祖冲之

Một số bài thơ có sử dụng