Có 1 kết quả:

zhǐ xiàng

1/1

zhǐ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to point towards
(2) aimed at
(3) facing
(4) the direction indicated

Một số bài thơ có sử dụng