Có 1 kết quả:

zhǐ xiàng zhuāng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

pointing device (computing)