Có 1 kết quả:

zhǐ huī bàng

1/1

zhǐ huī bàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

baton