Có 1 kết quả:

zhǐ huī yǒu fāng , rén rén lè cóng ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄘㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Command right and you will be obeyed cheerfully. (idiom)