Có 1 kết quả:

zhǐ huī zhě

1/1

zhǐ huī zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conductor
(2) director