Có 1 kết quả:

zhǐ chēng

1/1

zhǐ chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) designation
(2) reference
(3) to refer to