Có 1 kết quả:

zhǐ jī mà gǒu ㄓˇ ㄐㄧ ㄇㄚˋ ㄍㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to point at the chicken while scolding the dog (idiom)
(2) fig. to make indirect criticisms