Có 1 kết quả:

zhǐ lù zuò mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take a deer and call it a horse (idiom); deliberate inversion of the truth