Có 1 kết quả:

zhǐ diǎn jiāng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk idly about important matters (idiom)
(2) to set the world to rights
(3) to pass judgment on everything

Một số bài thơ có sử dụng