Có 1 kết quả:

àn bīng bù dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to hold back one's troops without moving (idiom); to bide one's time