Có 1 kết quả:

àn zhào

1/1

àn zhào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dựa trên, dựa theo, theo như

Từ điển Trung-Anh

(1) according to
(2) in accordance with
(3) in the light of
(4) on the basis of