Có 1 kết quả:

àn zhào jì huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

according to (the) plan ...