Có 1 kết quả:

àn zhì dìng jià ㄚㄋˋ ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fix a price based on quality (idiom)