Có 1 kết quả:

àn xū

1/1

àn xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) on demand
(2) according to demand