Có 1 kết quả:

tiāo kǒu bǎn

1/1

tiāo kǒu bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fascia
(2) eaves board