Có 1 kết quả:

tiǎo nòng

1/1

tiǎo nòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to incite
(2) to provoke
(3) to tease