Có 1 kết quả:

tiāo máo tī cì

1/1

tiāo máo tī cì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to find fault
(2) to carp
(3) nitpicking