Có 1 kết quả:

wā bí zi

1/1

wā bí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pick one's nose