Có 1 kết quả:

zhì yǒu liáng péng

1/1

Từ điển Trung-Anh

intimate friend and companion (idiom)