Có 1 kết quả:

xié tiān zǐ yǐ lìng tiān xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(expr.) hold the feudal overlord and you control the whole country