Có 1 kết quả:

xié chí gù zhǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gherao (from Hindi, SE Asian method of protest)