Có 1 kết quả:

dǎng chāi

1/1

dǎng chāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pick and roll (basketball)
(2) screen and roll