Có 1 kết quả:

dǎng fēng qiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. windbreak
(2) fig. protector