Có 1 kết quả:

āi bù shàng

1/1

āi bù shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be irrelevant
(2) to be superfluous