Có 1 kết quả:

ái dǎ shòu qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to suffer bullying and beating (idiom)