Có 1 kết quả:

āi cā

1/1

āi cā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to press against
(2) to nuzzle up to