Có 1 kết quả:

āi mén

1/1

āi mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

from door to door, one by one