Có 1 kết quả:

nuó jiè

1/1

nuó jiè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vay tiền, mượn tiền

Từ điển Trung-Anh

to borrow money for a short time