Có 1 kết quả:

nuó dòng

1/1

nuó dòng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chuyển động, di chuyển, di động

Từ điển Trung-Anh

(1) to move
(2) to shift