Có 1 kết quả:

nuó wōr

1/1

nuó wōr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move (house)
(2) to move elsewhere