Có 1 kết quả:

cuò chuāng

1/1

cuò chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) acne
(2) pustule