Có 1 kết quả:

zhèn lóng fā kuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. so loud that even the deaf can hear (idiom); rousing even the apathetic