Có 1 kết quả:

zhèn dàng qì

1/1

zhèn dàng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oscillator