Có 1 kết quả:

tǐng hǎo

1/1

tǐng hǎo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rất tốt

Từ điển Trung-Anh

very good