Có 1 kết quả:

tǐng bá

1/1

tǐng bá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tall and straight

Một số bài thơ có sử dụng