Có 1 kết quả:

tǐng shēn ér chū

1/1

tǐng shēn ér chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to step forward bravely