Có 1 kết quả:

zhuō zhù

1/1

zhuō zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to catch
(2) to grapple with
(3) to hold onto